Alexander von Humboldt & The World

Alexander von Humboldt & The World

   The Professor

The Professor

   The Columbian Exchange

The Columbian Exchange

   America

America

   Sir Isaac Newton

Sir Isaac Newton

   The Musicians

The Musicians

   Geography

Geography

   A Peaceful Exchange

A Peaceful Exchange

   Frederick Douglass

Frederick Douglass

   Tomochichi & Oglethorpe

Tomochichi & Oglethorpe